Home / work / 28 สค 2557 รศ ดร เอกชัย สุมาลี เข้าร่วมการเปิดสัมนาวิชาการ Thai Rail Academy Symposium 2014 ในฐานะกรรมการจัดงานสัมนา ซึ่งจัดโดย สวทน และ เป็น moderator ใน session การพัฒนาระบบรางกับการหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
31 สิงหาคม, 2014

28 สค 2557 รศ ดร เอกชัย สุมาลี เข้าร่วมการเปิดสัมนาวิชาการ Thai Rail Academy Symposium 2014 ในฐานะกรรมการจัดงานสัมนา ซึ่งจัดโดย สวทน และ เป็น moderator ใน session การพัฒนาระบบรางกับการหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง

Fig10

Fig12

รศ ดร เอกชัย สุมาลี เข้าร่วมการเปิดสัมนาวิชาการ Thai Rail Academy Symposium 2014 ในฐานะกรรมการจัดงานสัมนา ซึ่งจัดโดย สวทน และ เป็น moderator ใน session การพัฒนาระบบรางกับการหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง

ใส่ความเห็น