Home / work / รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี บรรยายในหัวข้อ Smart City การบริหารท้องถิ่นในยุค IT ในงานสัมนาท้องถิ่นแห่งชาติจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
15 กันยายน, 2014

รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี บรรยายในหัวข้อ Smart City การบริหารท้องถิ่นในยุค IT ในงานสัมนาท้องถิ่นแห่งชาติจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

S__2941008 S__2941009 S__2941011 S__2941012 S__2941013 S__2941014

รศ.ดร. เอกชัย สุมาลี บรรยายในหัวข้อ Smart City การบริหารท้องถิ่นในยุค IT ในงานสัมนาท้องถิ่นแห่งชาติจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

ใส่ความเห็น